ชี้แจงการปรับราคาสินค้า

You are currently viewing ชี้แจงการปรับราคาสินค้า

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

บริษัท อาร์แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าของทางบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด

เนื่องจากวิกฤตจาก Covid-19 ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบหลายด้าน ได้แก่ วัตถุดิบขาดตลาดและค่าใช้จ่ายในการผลิตและการขนส่งมีราคาสูงขึ้น ทางบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับราคาสินค้า ตามรุ่นดังต่อไปนี้

กลุ่มสินค้ามาตรฐาน Smart Card Reader ได้แก่ SCR3310V2.0, SCR3310C2, SCR3310M2, SCR3310V2B, uTrust2700RB และ uTrust2700R

กลุ่มสินค้า Solution พร้อมใช้งาน ได้แก่ TFK2700RB, TFK2700R, TRK2700RB, TRK2700R, TRA3310C2, TRA3310M2 และ TRAK3310M2

กลุ่มสินค้า Solution สำหรับนักพัฒนา ได้แก่ TDK2700RB+, TDK2700R+, TDK3310V2+, TDA3310M2 และ TDA3310C2

โดยราคาใหม่ดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ต้องขออภัยต่อความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางบริษัทฯ จะได้ให้บริการลูกค้าในโอกาสต่อๆไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อาร์แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด