นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับแอปพลิเคชัน KronosApp
บริษัท อาร์แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเเท็ม จำกัด
KronosApp Application Privacy Policy
R&D Computer System Co., Ltd.

 

บริษัท อาร์แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเเท็ม จำกัด คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า, คู่ค้า, พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง อย่างสูงสุด ทางบริษัทจึงได้จัดเตรียมคำประกาศนี้ เพื่อแจ้งและอธิบายถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว สำหรับแอปพลิเคชัน KronosApp ของบริษัทดังนี้

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท และแอปพลิเคชัน อาจเก็บรวบรวม ได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการใช้งาน, การทำสัญญาซื้อ, ขาย, ให้บริการ, การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน และการปรับปรุงการให้บริการ ได้แก่

 • ข้อมูลที่ระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล ภาพถ่าย เลขประจำตัวประชาชน และอื่น ๆ
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส และอื่น ๆ
 • ข้อมูลพฤฒิกรรมและประวัติการใช้บริการ, ใช้งานผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ, ศาสนา, ประวัติอาชญากรรม, ข้อมูลสุขภาพ, ความพิการ, ข้อมูลชีวภาพ และอื่น ๆ
 • ข้อมูลอื่นที่ปฏิบัติตามกฎหมาย, คำขอตามกฎหมายของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและ/หรือคำสั่งศาล

 

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทฯ ใช้ในการเก็บรวบรวม

 • ข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง เช่นจากการสมัครเข้าใช้บริการ หรือจากการติดต่อสื่อสาร
 • ข้อมูลที่ได้รับโดยอัตโนมัติ เช่นข้อมูลที่เกิดขึ้นเองจากการใช้งานแอปพลิเคชัน, ประวัติการซื้อขายหรือใช้บริการ, การติดต่อสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ, การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์, ข้อมูลคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ขึ้นกับลักษณะของงานที่ทำ ซึ่งอาจมีวัตถุประสงค์หลายข้อรวมกัน เช่น

 • เพื่อการให้บริการตามสัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา
 • เพื่อแจ้งค่าบริการ, ส่งเอกสารหรือสินค้าและจัดทำเอกสารต่าง ๆ เพื่อธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
 • เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัท ฯ และแอปพลิเคชัน
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำฐานข้อมูลของบริษัทฯ และผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
 • เพื่อให้บริการหลังการขายของบริษัทฯ และผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
 • เพื่อแจ้งและนำเสนอสิทธิประโยชน์ ข่าวสาร รายการส่งเสริมการขาย และข้อเสนอต่าง ๆ
 • เพื่อการสมัคร หรือเปิดใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
 • เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการตลาดของบริษัทฯ และผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
 • เพื่อความปลอดภัยหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของบุคคล
 • เพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายให้อำนาจในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตน หรือเข้าใช้บริการ
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารของบริษัทฯและผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยของสถานประกอบการและสาขาของบริษัทฯ และผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเช่น การแสดงตน และการพิสูจน์ตัวตน

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่สามารถร้องขอกับทางบริษัทฯ ได้ ซึ่งทางบริษัทฯ จะดำเนินการให้ตามขอบเขตและวิธีการที่เหมาะสมหรือตามที่กฏหมายกำหนด

 • สิทธิในการถอนความยินยอม
 • สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
 • สิทธิในการร้องเรียน

 

กรณีปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • กรณีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ท่านยังสามารถใช้บริการพื้นฐานได้
 • กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความจำเป็นในการใช้บริการ หรือทำตามสัญญา หรือเพื่อการเข้าทำสัญญาระหว่างกัน หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจไม่สามารถทำตามสัญญาหรือให้บริการแก่ท่านได้

 

มาตรการการเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัทฯ มีมาตรการการเก็บรักษา, การควบคุมการเข้าถึง และการป้องกันซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ หรือตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา หรือตามกฎหมายกำหนด
 • บริษัทฯ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ภายในระยะเวลาอันควร หรือเมื่อพ้นระยะเวลาการจัดเก็บ

 

การเปิดเผยข้อมูล

 • บริษัทฯ จะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปให้หน่วยงานภายนอก หรือ ต่างประเทศ ยกเว้นในกรณีที่ได้แจ้งหรือขอความยินยอมไว้ก่อนแล้ว หรือเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด
 • บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลของท่านกับนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเช่น
  • บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ
  • คู่ค้าของบริษัทฯ เช่น พันธมิตรทางธุรกิจ, บริษัทผู้ผลิต, ตัวแทนจำหน่าย และอื่น ๆ
  • ผู้ให้บริการที่บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ เช่น บริษัทขนส่ง, ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักงานบัญชี และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่บริษัทใช้บริการ
  • หน่วยงานราชการ และอื่น ๆ ตามข้อกำหนดทางกฏหมาย

 

การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บมาก่อน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้

 • บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป ตามวัตถุประสงค์เดิม โดยหากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้แอปพลิเคชัน เก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อกับทาง บริษัทฯ ได้

 

การติดต่อ

 • ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการสอบถามข้อมูล ท่านสามารถติดต่อได้ที่
  บริษัท อาร์แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด
  48/20 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-694-3133
  email: drrdcomp@gmail.com

 

การแก้ไขคำประกาศ

 • บริษัทฯ อาจปรับปรุงแก้ไขคำประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว
 • คำประกาศฉบับนี้เป็นฉบับวันที่ 6 มี.ค. 2567