ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ติดต่อหรือซื้อสินค้าทางออนไลน์

” บริษัท อาร์แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด “

คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า, คู่ค้า, และผู้เกี่ยวข้อง อย่างสูงสุด ทางบริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมคำประกาศนี้ เพื่อแจ้งและอธิบายถึงคำประกาศฯ ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ได้แก่ การขอข้อมูลในการทำใบเสนอราคา, ออกเอกสารทางการเงิน เช่น ใบกำกับภาษี, รวมถึงการซื้อขายผ่าน Line, E-mail, Internet

  • ข้อมูลที่ระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล ( เลขประจำตัวประชาชน กรณี ออกใบกำกับภาษีนามบุลคลเพื่อลดหย่อนภาษีตาม-โครงการที่ภาครัฐกำหนด ) และอื่น ๆ
  • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส และอื่น ๆ
  • ข้อมูลพฤติกรรมและประวัติการซื้อ, ขาย, ใช้บริการ, ใช้งานผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทฯ ใช้ในการเก็บรวบรวม

  • ข้อมูลที่ได้รับโดยอัตโนมัติจากเจ้าของข้อมูล เช่น ข้อมูลที่เกิดขึ้นเองจากการเข้าใช้บริการ, ประวัติการซื้อขายหรือใช้บริการ, การติดต่อสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ, การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์, ข้อมูลคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

กรณีปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

  • กรณีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ท่านยังสามารถใช้บริการพื้นฐานได้
  • กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความจำเป็นในการใช้บริการ หรือทำตามสัญญา หรือเพื่อการเข้าทำสัญญาระหว่างกัน หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจไม่สามารถทำตามสัญญาหรือให้บริการแก่ท่านได้

การเปิดเผยข้อมูล

  • บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลของท่านกับนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น เช่น ผู้ให้บริการที่บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ เช่น บริษัทขนส่ง, ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักงานบัญชี และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่บริษัทใช้บริการ

การแก้ไขคำประกาศ

  • บริษัทฯ อาจปรับปรุงแก้ไขคำประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว
  • คำประกาศฉบับนี้เป็นฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2565