การนำเข้าข้อมูลจาก AThaiID V1 มาใช้งานร่วมกับ AThaiID V2

 

สำหรับผู้ใช้ที่มีการใช้งาน AThaiID V1 อยู่ เมื่อติดตั้ง AThaiID V2 เพิ่มแล้ว จะสามารถนำเข้า (Import) แฟ้มข้อมูลเดิมจากแอปพลิเคชัน AThaiID V1 มาใช้งานต่อใน AThaiID V2 ได้ ดังนี้

  • ที่แอปพลิเคชันเดิม (AThaiID 1.xx) ให้กด แบ่งปัน > ส่งออกข้อมูลทั้งหมด แล้วเลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการ เพื่อนำไฟล์ ZIP ที่ได้ไปเก็บไว้ เช่นเก็บไว้ใน Download ของเครื่องโทรศัพท์ หรือ ใน Google Drive
  • ที่แอปพลิเคชันใหม่ (AThaiID V2) ให้สั่งนำเข้าโดยเข้าไปที่ เมนูตั้งค่า > การบันทึกแฟ้มข้อมูล > นำเข้าข้อมูล แล้วเลือกไฟล์ ZIP ที่ได้บันทึกไว้ (เช่นใน Download หรือ Google Drive) ชื่อไฟล์ AThaiID_AllData_xxxx-xx-xx_xx.xx.xx.ZIP
  • หากแอปพลิเคชันใหม่ มีการอ่านข้อมูลบัตรไว้บ้างแล้ว ข้อมูลที่ถูกนำเข้า จะแทรกไว้ก่อนหน้าข้อมูลที่มีอยู่แล้วของแอปพลิเคชันใหม่