หมวดหมู่สินค้า
ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ

รุ่นของบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

 

          บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ คือบัตรประจำตัวประชาชนที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากบัตรรุ่นเดิมที่ใช้เทคโนโลยีของบัตรแม่เหล็ก โดยบัตรรุ่นใหม่นี้จะใช้เทคโนโลยีของบัตรสมาร์ตคาร์ดแทน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายประโยชน์มากกว่าเดิม รวมทั้งมีความปลอดภัยมากกว่าเดิมด้วย

            นอกจากนี้กรมการปกครองซึ่งเป็นผู้ดูแลและพัฒนาระบบยังได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการอื่น ๆ สามารถร่วมใช้งานบัตรประจำตัวประชาชนนี้ได้ด้วย โดยบางหน่วยงานจะมีการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานเพิ่มลงไปในบัตรเพื่อการให้บริการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

            บัตรที่ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลือกใช้เป็นบัตรสมาร์ตคาร์ดแบบมีหน้าสัมผัส (Contact Smart Card) ชนิดจาวา (Java Card) ซึ่งจะต้องใช้คู่กับเครื่องอ่านบัตร (Smart Card Reader) ที่เหมาะสม เช่นเครื่องอ่านบัตรของ Identive รุ่นuTrust 2700RB ที่จัดจำหน่ายโดย บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด เป็นต้น

            รัฐบาลไทยได้มีการจัดซื้อจัดหาและใช้งานบัตรประชาชนแบบสมาร์ตคาร์ดนี้มาแล้วหลายรุ่น ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันบ้าง ขึ้นกับว่าในการจัดซื้อแต่ละครั้งนั้นซื้อจากผู้ผลิตรายใด

 

บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) รุ่นนำร่อง

            เป็นบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ ที่กรมการปกครองได้จัดทำเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บัตรในช่วงแรกให้กับประชาชนทั่วไปรับรู้ เริ่มจัดทำครั้งแรก 1 เมษายน พ.ศ. 2547 จำนวน 10,000 ฉบับ

ผลิตโดย บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด (DPTF)

            ลักษณะสำคัญของบัตรรุ่นนี้คือ

    จัดทำทั้งสิ้น 10,000 ฉบับ

    ด้านบนซ้ายของหน้าบัตรยังไม่มีเครื่องหมายรูปครุฑ

    มีแถบแม่เหล็กอยู่ด้านหลังบัตร

    มีข้อมูลตัวอักษรสำหรับการอ่านด้วยระบบ OCR อยู่ด้านหลังบัตร ขึ้นต้นด้วย IP<THA

    รหัสบัตรด้านหลังมีแต่ตัวเลข

 

บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) รุ่น PM0

          เป็นบัตรที่ใช้งานจริงโดยจัดซื้อทั้งสิ้น 12 ล้านฉบับ ซึ่งได้มีการนำไปจัดทำบัตรประชาชนในช่วง พ.ศ. 2548 ถึง 2549 ผลิตโดยกิจการร่วมค้าซีเอสที เริ่มออกบัตรให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 และ ให้กับชาวกรุงเทพในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548

            บัตรรุ่นนี้มีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเพียง 28 กิโลไบต์ จึงจัดเก็บได้เฉพาะข้อมูลด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครองเท่านั้น

            ลักษณะสำคัญของบัตรรุ่นนี้คือ

    จัดทำทั้งสิ้น 12 ล้านฉบับ

    ด้านบนซ้ายของหน้าบัตรยังไม่มีเครื่องหมายรูปครุฑ

    มีแถบแม่เหล็กอยู่ด้านหลังบัตร

    มีข้อมูลตัวอักษรสำหรับการอ่านด้วยระบบ OCR อยู่ด้านหลังบัตร ขึ้นต้นด้วย IPTHA

    รหัสบัตรด้านหลังขึ้นต้นด้วย PM0

 

บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) รุ่น JC0

            บัตรรุ่นนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 26 ล้านฉบับ เริ่มนำมาออกเป็นบัตรประจำตัวประชาชนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 จนถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2553 บัตรรุ่นนี้ผลิตโดยกิจการร่วมค้า วี เอส เค เป็นบัตรขนาด 64 กิโลไบต์ สามารถจัดเก็บข้อมูลทั้งของกรมการปกครองเองและข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ อีก 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.), องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

            ลักษณะสำคัญของบัตรรุ่นนี้คือ

    จัดทำทั้งสิ้น 26 ล้านฉบับ

    ด้านบนซ้ายของหน้าบัตรมีเครื่องหมายรูปครุฑ

    ด้านหลังบัตรไม่มีแถบแม่เหล็ก

    ด้านหลังบัตรไม่มีข้อมูลตัวอักษรสำหรับการอ่านด้วยระบบ OCR

    ยังไม่มีเส้นสีแดงพาดผ่านรูปถ่าย

    รหัสบัตรด้านหลังขึ้นต้นด้วย JC0

 

บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) รุ่น JC1

            เริ่มออกบัตรตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2554 จนถึงปี พ.ศ. 2555 ผลิตโดย กลุ่มกิจการค้าร่วม วี เค มีหน่วยความจำภายใน 80 กิโลไบต์ ลักษณะบัตรจะคล้ายกับบัตรในรุ่น JC0 แต่มีการเพิ่มรายละเอียดบางอย่างเพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตร

            ลักษณะสำคัญของบัตรรุ่นนี้คือ

    จัดทำทั้งสิ้น 26 ล้านฉบับ

    มีเส้นสีแดง (Micro Text) 2 เส้นพาดผ่านรูปถ่ายและด้านล่างของบัตร ข้อความภายในเส้นเป็นคำว่า THAILAND

    โฮโลแกรมด้านหลังบัตร มีรูปพระบรมมหาราชวังเพิ่มซ้อนอยู่บนแผนที่ประเทศไทย

    รหัสบัตรด้านหลังขึ้นต้นด้วย JC1

        

บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) รุ่น KN0

            บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นนี้เป็นบัตรที่จัดทำเสริมขึ้นมาระหว่างรอการประกวดราคาจัดซื้อ ผลิตโดยบริษัท วี-สมาร์ท จำกัด เริ่มออกบัตรตั้งแต่ปี 2555 ถึง เมษายน 2556 เป็นบัตรแบบเดียวกับบัตรรุ่น JC1 มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล80 กิโลไบต์

            ลักษณะสำคัญของบัตรรุ่นนี้คือ

    จัดทำทั้งสิ้น 3.9 ล้านฉบับ

    รหัสบัตรด้านหลังขึ้นต้นด้วย KN0

    ลักษณะภายนอกเหมือนกับบัตรรุ่น JC1

 

บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) รุ่น JT0

            บัตรรุ่นนี้ผลิตโดยบริษัทดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด จำนวน 16 ล้านฉบับ เริ่มออกบัตรตั้งแต่ 7 พ.ค. 2556

            ลักษณะสำคัญของบัตรรุ่นนี้คือ

    จัดทำทั้งสิ้น 16 ล้านฉบับ

    รหัสบัตรด้านหลังขึ้นต้นด้วย JT0

    ลักษณะภายนอกเหมือนกับบัตรรุ่น JC1

    เป็นบัตรแบบความเร็วสูง ทำงานเร็วกว่าบัตรรุ่นเดิม ประมาณ 3 ถึง 4 เท่า

 

บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) รุ่น JC2

            บัตรรุ่นนี้เริ่มออกใช้งานตั้งแต่ต้นปี 2557

            ลักษณะสำคัญของบัตรรุ่นนี้คือ

    จัดทำทั้งสิ้น 1.9 ล้านฉบับ

    รหัสบัตรด้านหลังขึ้นต้นด้วย JC2

    ลักษณะภายนอกเหมือนกับบัตรรุ่น JC1

    เป็นบัตรแบบความเร็วสูง

 

บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) รุ่น JT1

            บัตรรุ่นนี้เริ่มออกใช้งานประมาณเดือนมีนาคม 2558 ผลิตโดยบริษัทดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด

            ลักษณะสำคัญของบัตรรุ่นนี้คือ

    จัดทำทั้งสิ้น 2.9 ล้านฉบับ

    รหัสบัตรด้านหลังขึ้นต้นด้วย JT1

    ลักษณะภายนอกเหมือนกับบัตรรุ่น JC1

    เป็นบัตรแบบความเร็วสูง

 

บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) รุ่น JT2

            บัตรรุ่นนี้เริ่มออกใช้งานประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 ผลิตโดยบริษัทดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด

            ลักษณะสำคัญของบัตรรุ่นนี้คือ

    จัดทำทั้งสิ้น 8.3 ล้านฉบับ

    รหัสบัตรด้านหลังขึ้นต้นด้วย JT2

    ลักษณะภายนอกเหมือนกับบัตรรุ่น JC1

    เป็นบัตรแบบความเร็วสูง

 

บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) รุ่น JT3

            เริ่มออกใช้งานประมาณต้นปี 2559 ผลิตโดยบริษัทดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด

            ลักษณะสำคัญของบัตรรุ่นนี้คือ

    จัดทำทั้งสิ้น 7.2 ล้านฉบับ

    รหัสบัตรด้านหลังขึ้นต้นด้วย JT3

    ลักษณะภายนอกเหมือนกับบัตรรุ่น JC1

    เป็นบัตรแบบความเร็วสูง

 

บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) รุ่น ME0

            เริ่มออกใช้งานประมาณเดือนมกราคม 2560 ผลิตโดยบริษัทดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด

            ลักษณะสำคัญของบัตรรุ่นนี้คือ

    จัดทำทั้งสิ้น 9.2 ล้านฉบับ

    รหัสบัตรด้านหลังขึ้นต้นด้วย ME0

    ลักษณะภายนอกเหมือนกับบัตรรุ่น JC1

    เป็นบัตรแบบความเร็วสูงพิเศษ (สูงกว่ารุ่น JC)

 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมการปกครอง http://stat.bora.dopa.go.th/card/card.htm

 

 

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

R&D Computer System Co., Ltd.

ฝ่ายขาย โทร. 02-693-1745

E-Mail : sales@rd-comp.com http://www.rd-comp.com

NIDCardVersion180221

เว็บสำเร็จรูป
×